Утицај природних елемената на госте

Примарни подаци прикупљени су од корисника терми и шумских површина. Ово прикупљање података фокусирано је на очекивања, искуства и користи које гости могу (или не морају) стећи током и као резултат своје посете. Прикупљање података је обављено на локацијама пилот одредишта. Методологија се састоји из два дела: примарног (упитник или анкета) и секундарног истраживања (раније студије и резултати). Утврдили смо како природни елементи (нпр. термални ресурси, резерват природе, отворени простор) утичу на госте.

Студија о друштвено-економској и туристичкој развојној улози развоја термалних вода и природних резервата за Мађарску и Србију Прекогранични развој и сарадња (ЦБЦ ССЕТ)

Овај модел помаже да се разуме улога туризма у животу локалних заједница (у смислу прихода, пореза и других остварених бенефиција). Ово моделирање захтевало је додатно прикупљање података од локалних предузећа.

Методологија се састојала из два дела: примарног (упитник или анкета) и секундарног истраживања (креирање база података и анализа ранијих студија и резултата). Основни циљ истраживања био је да се дефинише економско-социјална улога како термална вода и резерват природе као пример услуга заснованих на природи играју у животу насеља (економско моделовање за. Општина Ириг и Морахалом - моделирање највишег нивоа).

Различите врсте дрвећа и њихови састави на Фрушкој гори

Варијабилност различитих врста дрвећа и различитих једињења у врстама дрвећа Фрушке горе и њене могућности терапије за побољшање здравља. Метода овог истраживања обухвата преглед литературе, литературе и истраживања на лицу места популације врста дрвећа на 3 различита локалитета на Фрушкој гори и прикупљање узорака дрвећа: репрезентативних четинара и широколисног дрвећа са ових локалитета биће одабрани и узорци. од лишћа (углавном), пупољака и грана. Узорци ће бити узети у два временска периода током извештајног периода 4. Ови узорци ће бити анализирани да би се утврдио њихов садржај с обзиром на ВОЦ, фенолна једињења и етерична уља. Уколико дође до појаве информација које би потенцијално могле да имају велики друштвени и економски утицај на партнерске земље и ЕУ, ови подаци ће бити објављени онлајн са отвореним приступом. Добијени резултати спроведених истраживања биће дистрибуирани као рад у научним часописима или зборницима конференција, а доступност ових информација зависиће од правила и прописа издавача.

 

Маркетинг план развоја туризма у региону

Интегрисана маркетинг стратегија за туристичку дестинацију има за циљ да да детаљан преглед тренутне ситуације туристичког сектора у програмском подручју и на основу тога креира смернице за даљи развој и унапређење туристичке дестинације Шумског Селфнесс центра у Шатринцима насталог у оквиру пројекта „НАТЕСС“. Петогодишњи акциони план, који је саставни део стратегије, садржи списак предложених активности са временским роком и индикаторима, на основу којих ће се промовисати дестинација и на тај начин унапредити туристичка понуда региона обухваћеног пројектом. 

Обзиром да је циљ пројекта унапређење туристичке понуде програмског региона, Стратегија директно доприносу остварењу истог кроз креирање јединствене туристичке понуде и даје смернице за промоцију исте на глобалном тржишту туризма.

Више информација на овом линку: shorturl.at/diptH

This project is co-financed by the European Union. The content of the press release is the sole responsibility of Municipality of Irig and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/or the Managing Authority.